Yttrandefrihet: Inte en carte blanche för vilken skit som helst

Det har redan diskuterats mycket om hur yttrandefriheten inte handlar om att stå oemotsagd, så jag lämnar det ämnet med en relevant xkcd.

Men för att gå rakt på pudelns kärna så citerar jag här första stycket i den svenska yttrandefrihetsgrundlagen:

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Lagen innefattar alltså inte demonstrationer, torgtal, föreningar eller organisationer. Att förhindra nazister från att hålla offentliga tal har alltså inget med yttrandefriheten att göra. Och inte nog med att det inte är emot grundlagen att förbjuda nazistmöten, det är lag på att vi ska göra det enligt lagen om hets mot folkgrupp:

8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Om inte Svenskarnas partis punktprogram ”uttrycker missaktning för […] sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung” så vet jag inte vad:

1, Sverige skall även i framtiden vara svenskt: Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare.

Detta är något Eric Rönnegård, jur. kand och f.d. polisintendent, uttryckte i en debattartikel:

I Sverige är det ett allvarligt brott att sprida uttryck för nazism och nazistisk ideologi. Brottet är hets mot folkgrupp (brottsbalken 16:8). Normalstraffet är fängelse. Grunden för det är att nazismen är en rasideologi, som innebär att vissa raser och andra grupper människor saknar existensberättigande och kan utplånas.

Han pratar även om en FN-konvention som vi vägrar följa:

Sverige anslöt sig 1971 till FN:s rasdiskrimineringskonvention. I konventionens artikel 4b krävs av anslutna stater att de direkt förbjuder organisationer som främjar rasdiskriminering. Det gjorde inte Sverige trots återkommande kritik från den FN-kommitté, som övervakar tillämpningen av konventionen.

Det sa även Peter Nobel, jur dr och f d generalsekreterare i Svenska Röda Korset, något profetiskt förra året:

Enligt dess artikel 4a ska ”konventions­staterna förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag”.

Det har Sverige till skillnad från de flesta andra EU-stater inte gjort, trots att FN-kommittén mot rasdiskriminering under årtionden i allt skarpare ordalag erinrat om vår folkrättsliga förpliktelse i denna del.

Det är oroande eftersom rasism sprider sig, rasistiskt näthat florerar och det nazistiska partiet Svenskarnas parti enligt Expo stod för mer än 1 000 aktiviteter förra året.

Så för att sammanfatta: nazistiska torgmöten är inte skyddade under yttrandefriheten, och enligt lagen om hets mot folkgrupp så ska vi förbjuda dom, och även enligt en FN-konvention som vi är med i. Så nej, det handlar inte om att skydda demokratin när vi tillåter nazistiska torgmöten, vi går rakt emot vad vår demokrati står för.

Uppdatering 2014-08-29:

Nu har FN gått ut och återigen kritiserat Sverige för att vi tillåter dessa organisationerna:

Sverige lever inte upp till sina åtaganden, konstaterar FN-kommittén som bevakar att staterna följer konventionens bestämmelser.

”Vi noterar med oro att rasistiska och extremistiska organisationer fortsätter att verka”, skriver FN:s kommitté mot rasdiskriminering i sin senaste rapport om Sverige.

Annonser